گروه صنعتی شیشه کاویان جام

سخن مدیر گره صنعتی کاویان جام


فرصتی به دست آورده ایم تا گفتارمان را کردار کنیم.

اینجانب رضازاده در نقش مدیر گروه صنعتی شیشه کاویان جام همواره باورها ، ارزش ها و اصولی را رعایت کرده ام که در جهت دیدگاه برترین بودن شکل گرفته اند. این باورها بازگو کننده همه فلسفه مدیریت ماست. آنها زمینه و مرزهایی را نشان می دهند که طراحان و متخصصان گروه صنعتی شیشه کاویان جام بکار می بندند.

و امروز کارکنان شایسته و رضایت مشتریانم مهمترین دارایی من به حساب می آیند.

کلیدی ترین فعالیت گروه صنعتی شیشه کاویان جام، تولید محصول در راستای ذهنیت مشتری است و بر این باور هستم که مشتریان زبان گویایی دارند اگر بی واسطه با آنها در ارتباط بوده و گوشی شنوا داشته باشیم می توانیم از ایشان چیزهای زیادی بیاموزیم.

برنده یا بازنده شدن در گرو نیرنگ های بازی یا به کارگیری سیاسیت های تازه هفتگی نیست. رقابت بر پایه اطلاعاتی است که جمله ما داریم ، ابراز پیروزی گروه صنعتی شیشه کاویان جام آمادگی و انگیزه است که در قالب یک تیم این فرصت را به دست آورده است تا گفتارش را کردار سازد.

گروه صنعتی شیشه کاویان جام با اراده مشترک برای رسیدن به مقصد جمعی دارد و آن تولید محصول در راستای ذهنیت مشتری است. در برابر خریداران مناسب ترین ها را مطرح ساخته و با اعتماد به نفس به آنها می گوید : شیشه کاویان جام بهترین انتخابتان می شود ، شما کایان جام را می سازید!

در انتها آرزومندم که تلاش ها و تجربیات گروه صنعتی شیشه کاویان جام که در غالب محصولات عرضه می شود بتواند جامعه صنعتی و تولیدی ایران را در یک خیز و جنبش اقتصادی یاری دهد و در ساخت کشور خود سهیم باشد.

خدا یارتان باد.

حسین رضازاده